Výberové konanie - profesor - FŠT

20.07.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest  VŠ učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,   

vypisuje výberové konanie na obsadenie

 • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore strojárstvo

Kvalifikačné predpoklady:

 1. získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v požadovanom odbore, 
 2. odborná prax a pôsobenie vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danej oblasti odboru min. 5 rokov,
 3. publikačná aktivita medzinárodného významu v oblasti uvedeného odboru za ostatných 5 rokov,
 4. aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
 5. organizačné a komunikačné schopnosti,
 6. schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 7. občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov,
 • prehľad plnenia kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD. Kritériá je možné nájsť na: https://fst.tnuni.sk/fileadmin/smernice/3-FST-008-01_Vseobecne_kriteria_na_obsadzovanie_profesorov_docentov.pdf ,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a  zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30.7.2021.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky.

doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica