Výberové konanie - profesor - FŠT

09.09.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore 36 Strojárstvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v zodpovedajúcom študijnom odbore;
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 10 rokov;
 • preukázanie vedenia vedeckých tímov, vrátane  dosiahnutých výsledkov v medzinárodnej spolupráci;
 • publikačná aktivita medzinárodného významu z oblasti uvedeného študijného odboru za posledných 5 rokov;
 • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis;
 • overenú kópiu dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí bude požadovaný doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania;
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác;
 • prehľad plnenia minimálnych konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov na FŠT, ktoré sú totožné s kritériami konania na vymenúvanie profesorov. Kritériá je možné nájsť na:   https://fst.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/Kriteria_na_HK_a_KVP.pdf
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30.9.2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica