Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania  TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor

  v študijnom odbore  3.3.5  Verejná správa a regionálny rozvoj

na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov   Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor  v študijnom odbore  3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj, alebo v príbuznom študijnom odbore
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
  • publikačná  aktivita   v oblasti uvedeného  odboru  za    ostatných 5 rokov,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy,  výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 15.02.2015  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50  Trenčín 

V Trenčíne, 27.1.2015

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica