Výberové konanie - profesor - FSEV

15.11.2017

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta profesor

 v študijnom odbore   3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment

 na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov   Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v

Kvalifikačné predpoklady:

  • získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v študijnom odbore  3.3.14 Ľudské zdroje a personálny  manažment alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní  minimálne 5 rokov,
  • publikačná aktivita  z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných päť rokov, 
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 30.11.2017. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom,  ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica