Výberové konanie - profesor - FSEV

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor

  v študijnom odbore  3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj

na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov   Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor alebo  docent v študijnom odbore  3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj alebo v príbuznom študijnom odbore,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • publikačná  aktivita   v oblasti uvedeného  odboru  za  ostatných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach,
 • prehľad plnenia minimálnych konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesorov v zmysle Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FSEV, (súvisiaca  organizačná smernica je k nahliadnutiu na OPaM TnUAD),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Do výberového konania bude zaradený iba uchádzač, ktorý preukáže splnenie konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií profesora v zmysle  Organizačnej smernice FSEV Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 11.5.2018  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD            

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica