Výberové konanie - profesor - FPT

10.06.2013

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD  

vypisuje výberové konanie na obsadenie 

  • jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore  materiály, zaradeného na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove na Katedre materiálového inžinierstva. Miesto výkonu práce je Púchov. Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je 1. 9. 2013.

Požadujeme:

  • Získaný vedecko–pedagogický titul profesor  v študijnom odbore 5.2.26 materiály, alebo v príbuznom študijnom odbore.
  • Odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore  min. 5 rokov.
  • Publikačná aktivita medzinárodného významu z oblasti uvedeného študijného odboru za ostatných 5 rokov. 
  • Aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka.
  • Občianska a morálna bezúhonnosť, preukázaná výpisom z registra trestov nie starším, ako 3 mesiace.
  • Schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.
  • Štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) aj doklad o uznaní dosiahnutého vzdelania, vydaný MŠVVaŠ SR.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami požadovaných dokladov o dosiahnutom vzdelaní a zoznamom vedeckých, výskumných a publikovaných prác, zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 24. 6. 2013 do 15.00 hodiny. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky.

V Trenčíne dňa 10. 6. 2013

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica