Výberové konanie - profesor - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

2 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v  odbore  strojárstvo, zaradeného na Katedre materiálových technológií a environmentu.

Požiadavky:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor pre rozvoj odboru strojárstvo,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min.10 rokov,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v oblasti uvedeného odboru za posledných 5 rokov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov  a docentov a plnenie konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.  Kritériá je možné nájsť na: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=374,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 28.05.2021 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30          
020 01  Púchov
s označením „ výberové konanie“.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica