Výberové konanie - odborný asistent - Politológia

24.05.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

  • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v študijnom  odbore  3.1.6 politológia

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v  študijnom odbore 3.1.6 politológia,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 3 roky,
  • publikačná aktivita v oblasti uvedeného študijného odboru za ostatné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 10. 6. 2018. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica