Výberové konanie - odborný asistent - FZ

25.02.2020

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta vysokoškolský učiteľ vo funkcii

odborný asistent v študijnom odbore

46. Zdravotnícke vedy na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské štúdium v lekárskych odboroch,    
 • ukončené vysokoškolské štúdium III.  stupňa v nelekárskych odboroch,
 • klinická prax v odbore Fyzioterapia,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore minimálne 3 roky,
 • publikačná aktivita v danom odbore za ostatné 3 roky,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook. 

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,  
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí, žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“, zasielajte do 05.03.2020 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica