Výberové konanie - odborný asistent - FZ

29.06.2015

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie 1 pracovné miesto - odborný asistent pre študijný odbor 7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,  
  • ukončené rigorózne konanie v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, prax v odbore, 
  • publikačná činnosť v danom odbore, 
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, 
  • znalosť: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook, 
  • občianska a morálna bezúhonnosť, samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť. 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis, 
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,  
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

      Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 3 týždňov od zverejnenia výberového konania na adresu:  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica