Výberové konanie - odborný asistent - FZ

07.05.2019

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

výberové konanie 

na obsadenie pracovného miesta  odborný asistent pre študijný odbor

7.4.3  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - prírodné vedy so zameraním na biológiu a genetiku,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Všeobecná biológia,
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,   
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledné 3 roky, 
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • schopnosť aplikácie bioštatistických metód v zdravotníckych vedách,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, 
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 22.05.2019 na adresu: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50 Trenčín

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka  FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica