Výberové konanie - odborný asistent - FZ

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje
výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste odborný asistent v odbore 25 ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore 25 Ošetrovateľstvo,
  • klinická prax v odbore vítaná,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

 Zoznam požadovaných dokladov:

Platové podmienky: 

Podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: September 2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 04.08.2023 na adresu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica