Výberové konanie - odborný asistent - FZ

29.05.2013

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta odborný asistent 

na Katedru telesnej výchovy a športu Fakulty zdravotníctva TnUAD od 1. septembra 2013.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v špecializácii Telesná výchova,   
  • viacročná pedagogická prax je vítaná,
  • publikačná činnosť a vedecko-výskumná činnosť v danej špecializácii,    
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • začaté alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v špecializácii Telesná výchova (nie je podmienkou, ale je vítané).

 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

 Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 14. júna 2013 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

 doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

 

Trenčín, 28.05.2013

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica