Výberové konanie - odborný asistent - FZ

19.06.2019

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent

v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

Telesná výchova a Nemecký jazyk a literatúra

na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie  2. stupňa v študijnom odbore Telesná výchova a Nemecký jazyk a literatúra,   
  • odborná prax vo vzdelávacom procese minimálne 5 rokov,
  • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook. 

Iné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť,  
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 3 týždňov od zverejnenia výberového konania na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica