Výberové konanie - odborný asistent - FZ

16.04.2021

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent

v odbore 25 Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Ošetrovateľstvo,
  • dvojročná klinická prax v odbore,
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • pedagogická a výskumná činnosť v odbore vítaná,
  • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook.

Iné požiadavky:

  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,  
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.  Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály, s označením „výberové konanie“, zasielajte do 15.05.2021 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50 Trenčín

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica