Výberové konanie - odborný asistent - FZ

15.01.2014

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta odborný asistent  v študijnom odbore 7.4.7  Fyzioterapia  na Fakulte zdravotníctva TnUAD s termínom nástupu  od 23. marca 2014.

 Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Fyzioterapia, 
  • viacročná pedagogická prax je vítaná,
  • publikačná činnosť a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • začaté alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Fyzioterapia, príp. v príbuznom odbore (nie je podmienkou, ale je vítané).

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overená kópia dokladov o vzdelaní,
  • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,  
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 27. januára 2014 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

 

Trenčín, 08.01.2014

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica