Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekanka Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v študijnom odbore Strojárstvo na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

  1. ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Strojárstvo;
  2. odborná prax v pedagogickej činnosti v danom odbore min. 5 rokov;
  3. komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
  4. aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka;
  5. občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Termín nástupu: 09/2023

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 25.06.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín
s označením „výberové konanie“.

doc. Ing. Marta Kianicová, PhD.
dekanka FŠT


Výberové konanie sa uskutoční dňa 06.07.2023 o 08:30 hod. v rokovacej miestnosť FŠT – prízemie, Ku kyselke 469, 911 06 Trenčín – Záblatie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica