Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

18.11.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,

vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovného  miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborný asistent s PhD. v odbore strojárstvo

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárstvo, 
  • skúsenosti z  výskumnej činnosti štrukturálnych zmien v termoplastoch pomocou dynamickej mechanickej analýzy,
  • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • aktívna znalosť anglického jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
  • zoznam publikácií z vedecko-výskumnej činnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 27.11.2020.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica