Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

05.09.2013

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie

 • 1   pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný  asistent v študijnom odbore 5.2.5 časti a mechanizmy strojov.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore
 • minimálne tri roky praxe v odbore   
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • zoznam publikačnej činnosti, príp. zoznam vedecko-výskumnej činnosti za ostatných päť rokov,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, dosiahnutej odbornej praxi a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 20.9.2013.  

Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne 5.9.2013

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan  FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica