Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

03.05.2017

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • 1 pracovné miesto odborný  asistent  s PhD. v odbore 5.2.1 strojárstvo

Kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnutie minimálne vysokoškolského vzdelania 3. stupňa v odbore 5.2.56 bezpečnosť technických systémov,
 • odborná prax vo vedeckej a pedagogickej činnosti minimálne 3 roky,
 • aktívna účasť na vedecko výskumnej činnosti,
 • aktívna znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác za posledných 5 rokov,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do  15.5.2017 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Personálne oddelenie
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica