Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

18.10.2012

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

 

Dekan Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta na Katedre automatizácie, robotizácie a informatiky s termínom nástupu od 1.1.2013:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v študijnom odbore 5.2.16 mechatronika

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore
 • minimálne tri roky praxe v odbore,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť
 • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • zoznam publikačnej činnosti, príp. zoznam vedecko-výskumnej činnosti,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 16.11.2012.

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica