Výberové konanie - odborný asistent - FŠT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta špeciálnej technik

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu špeciálnej techniky:

 • 1 pracovné miesto - odborný asistent s PhD. v odbore 5.2.1. strojárstvo

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore strojárstvo alebo príbuznom odbore,
 • odborná prax vo výskume min. 3 roky,
 • odborná znalosť CAD/CAM softvéru Catia a SolidWorks
 • znalosť v oblasti konštruktívnej geometrie, ovládanie modelovacích softvérov a odborné a praktické skúsenosti s digitálnymi technológiami a 3D tlačou,
 • znalosti s administráciou akademického informačného systému AIS,
 • znalosť systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Predpokladaný deň nástupu:  1.9.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 22.7.2019.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica