Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

12.05.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

 

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest na Katedre sociálnych a humanitných vied, nasledovne:

  • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent pre výučbu anglického jazyka v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry
  • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent pre výučbu nemeckého jazyka v študijnom odbore 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry

POŽADUJEME:

  • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom alebo príbuznom  odbore
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov
  • publikačná činnosť za posledných 5 rokov
  • aktívna znalosť aspoň jedného ďalšieho cudzieho jazyka
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam publikovaných prác

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 29.5.2015. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 7. 5. 2015

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan  FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica