Výberové konanie - odborný asistent - FSEV

08.07.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne, nasledovne:

  • 3 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment, alebo v príbuznom odbore.

POŽADUJEME:

  • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v požadovanom odbore
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 5 rokov
  • publikačná činnosť za posledné 3 roky
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka
  • občianska a morálna bezúhonnosť
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní, zoznam publikovaných prác.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 25.7.2016. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 6.7.2016

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan  FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica