Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 Dekan Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore 5.2.26 materiály , zaradený na Katedre materiálového inžinierstva.

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.26 materiály, alebo v príbuznom odbore,
 • odborník v oblasti textilnej technológie a odevníctva,
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov,
 • aktívna vedecká a publikačná činnosť v odbore,
 • odborná prax v pedagogike a výskume min. 5 rokov,
 • kontinuálna publikačná činnosť,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace). 

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.  Prihlášky,  ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 05.08.2016 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
s označením „ výberové konanie“.

prof. Ing. Ján Vavro, PhD., v.r.
dekan FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica