Výberové konanie - odborný asistent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v odbore Strojárstvo, zaradený na Katedre materiálových technológií a environmentu.

Požiadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore Strojárstvo;
  • odborná prax vo výskume a v pedagogickej oblasti min. 3 roky;
  • odborná prax v oblasti polymérnych materiálov (najmä skúšanie polymérnych materiálov s kaučukovou matricou a štúdium ich fyzikálno-mechanických vlastností);
  • aktívna znalosť programu Rhinoceros;
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka;
  • komunikatívnosť a organizačné schopnosti;
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť;
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

Termín nástupu: 07/2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Prihlášku s uvedenými materiálmi s označením „ výberové konanie“ zasielajte do 16.06.2023 na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01 Púchov

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT


Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.06.2023 9,40 hod. v zasadačke dekanky Fakulty priemyselných technológií v Púchove.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica