Výberové konanie - odborný asistent - CUP Politológia

25.04.2023

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste odborný asistent v študijnom odbore 26. politické vedy na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom odbore 26. politické vedy, 
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v študijnom odbore 26. politické vedy,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
 • Microsoft Office – Word, Excel, Power Point.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam publikovaných prác, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Ochrana_osobnych_udajov/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.docx

Platové podmienky: podľa zákona NR SR č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: júl 2023

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 15.5.2023 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50 Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD


Výberové konanie sa uskutoční dňa 19.6.2023 o 14.00 hod. v zasadačke Katedry politológie TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica