Výberové konanie - odborný asistent - CUP Politológia

18.05.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na:

2 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v študijnom  odbore  3.1.6 politológia

POŽADUJEME:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v  študijnom odbore 3.1.6 politológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
  • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní min. 3 roky,
  • publikačná aktivita v oblasti uvedeného študijného odboru za ostatné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť,
  • štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania, zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác.

Prihlášku spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a zoznamom publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50  Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 29. 5. 2015. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne,  dňa 14.5.2015

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica