Výberové konanie - Manažér európskych projektov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovného miesta Manažér európskych projektov Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnU AD

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II., prípadne III. stupňa
 • Skúsenosti s administráciou projektov H2020
 • Koncepčná a metodická činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov EÚ
 • Plynulé ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom
 • Ovládanie ďalších európskych a svetových jazykov výhodou
 • Organizačné schopnosti
 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Flexibilita a iniciatívnosť
 • Schopnosť tímovej práce

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 21. 03. 2017.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica