Výberové konanie - laboratórny technik - FunGlass

30.05.2019

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1 pracovné miesto -  Laboratórny technik

     Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. I. stupňa v odbore chémia, chemická technológia, alebo príbuznom,
 • prax v chemickom laboratóriu výhodou,
 • samostatnosť, manuálna zručnosť, pozornosť, precíznosť,
 • flexibilita a iniciatívnosť,
 • schopnosť tímovej práce,
 • anglický jazyk – stredne pokročilý.

Náplň práce:

 • testovanie podmienok prípravy nových typov materiálov v poloprevádzkových podmienkach,
 • implementácia pravidiel manažmentu vedeckých zariadení Centra pre novoobstaranú infraštruktúru,
 • podporná činnosť pre vedecko - výskumné, vývojové a inovačné aktivity v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópie  dokladov o vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 24. 6.2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
riaditeľ Centra FunGlass TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica