Výberové konanie - kvestor TnUAD

04.07.2016

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD

výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta

kvestor TnUAD

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
 • minimálne 5 ročná prax v riadiacej funkcii na verejnej vysokej  škole, vo verejnej alebo štátnej správe,
 • znalosť platnej legislatívy potrebnej pre riadenie administratívneho a hospodárskeho chodu verejnej vysokej školy,
 • znalosť ekonomických činností pri výkone práce vo verejnom záujme,
 • skúsenosti a znalosť účtovného systému SAP SOFIA,
 • skúsenosti a znalosť zostavovania rozpočtu verejnej vysokej školy,
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu,
 • spoľahlivosť, občianska a morálna bezúhonnosť,
 • jazyk anglický podmienkou.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný  profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • motivačný list
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Prihlášku s požadovanými dokladmi zasielajte do 7.7.2016 s označením obálky „výberové konanie“ na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Trenčín, 1.7.2016

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica