Výberové konanie - FŠT

26.01.2015

Dekan

Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 • 1 miesto vedúci Katedry strojárstva;
 • 1 miesto vedúci Katedry automobilov a špeciálnej techniky. 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 • dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor, alebo vysokoškolské vzdelanie 3.stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore,
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
 • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti,
 • znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja pracoviska,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály zasielajte do 6.2.2015  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Personálne oddelenie

Študentská 2

911 50 Trenčín 

Trenčín, 26.1.2015

Ing. Jozef Kasala, PhD., v.r.
dekan FŠT





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica