Výberové konanie - Finančný manažér

09.11.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch”, ktorá je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), 

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Finančný manažér Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómia, manažment.
 • Prax v oblasti finančného riadenia projektov z európskych štrukturálnych fondov a v oblasti verejného obstarávania - minimálne 3 roky.
 • Pokročilé ovládanie procesu prípravy a podávania Žiadostí o platbu.
 • Administratívne, organizačné a komunikačné schopnosti, strategické myslenie.
 • Pokročilá znalosť práce na PC (MS Office, ITMS2014+).
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť.

Náplň práce:

 • Zodpovednosť za celkovú finančnú implementáciu projektu financovaného zo zdrojov EU.
 • Dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR.
 • Dohľad nad efektívnym využívaním finančných prostriedkov a oprávnenosťou použitých výdavkov.
 • Priama spolupráca s projektovým manažérom, práca s portálom  ITMS2014+.

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 950 EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis s overiteľnými referenciami,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • zoznam EU projektov, na ktorých  záujemca o zamestnanie participoval spolu s definovaním činností a zodpovedností,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu s podkladmi  zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie-finančný manažér“ v termíne do 20.11.2020. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica