Výberové konanie - Ekonomický manažér

09.11.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch”, ktorá je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), 

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Ekonomický manažér Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

Náplň práce:

  • Plánovanie, riadenie a kontrolovanie všetkých finančných aktivít v Kreatívnom centre Trenčianskej univerzity (KC).
  • Vypracovávanie rozpočtu, forecastov a finančného plánu.
  • Riadenie a kontrolovanie cash flow KC.
  • Vypracovávanie reportov a ich prezentovanie vedeniu.

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 950 EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • krátky motivačný list o svojej vízií pôsobenia v KC na danej pracovnej pozícií,
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu požadovanými podkladmi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie-ekonomický manažér KC“ v termíne do 20.11.2020.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica