Výberové konanie - docent

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 5.2.19 Anorganická technológia a materiály

Kvalifikačné predpoklady:

  • dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor v odbore Chémia, chemické technológie, anorganické technológie a materiály,
  • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
  • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti,
  • znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.                                                                                                                        

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
  • zoznam vedecko-výskumných a publikovaných prác a riešených projektov za posledných 5 rokov,
  • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 25. 05. 2015.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 06.05.2015

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica