Výberové konanie - docent - FZ

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta docent  v študijnom odbore

 7.4.2  Verejné zdravotníctvo

 na Fakulte zdravotníctva TnUAD s termínom nástupu od 22. apríla 2014.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v lekárskych vedách,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v lekárskych, resp. nelekárskych vedách , 
 • vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo,
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overená kópia dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,  
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 03.04.2014  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

Trenčín, 24.03.2014

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica