Výberové konanie - docent - FZ

02.06.2015

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie 2 funkčných miest – docent pre študijný odbor 7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskych odboroch,
 • vedecko-pedagogický titul docent v odbore Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,  
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom alebo príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • znalosť: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, Outlook,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní, 
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

      Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 15.06.2015 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín 

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica