Výberové konanie - docent - FZ

19.09.2019

Dekanka Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

 na obsadenie jedného funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

 vo funkcii docent v študijnom odbore

Ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Ošetrovateľstvo,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie  III. stupňa v študijnom odbore Ošetrovateľstvo,  
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa v študijnom odbore Ošetrovateľstvo,
 • minimálne 5-ročná pedagogická a vedecko-výskumná prax v danom odbore,
 • dvojročná klinická prax v odbore vítaná, 
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí, žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania),
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich zo „Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov FZ TnUAD“ (súvisiaci dokument je k nahliadnutiu u tajomníčky FZ TnUAD),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 03.10.2019 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
dekanka FZ TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica