Výberové konanie - docent - FZ

11.10.2021

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD v Trenčíne

vypisuje

výberové konanie

na obsadenie jedného funkčného miesta vysokoškolského učiteľa

vo funkcii docent v odbore

46 Zdravotnícke vedy, študijný program Fyzioterapia na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne

 Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent v odbore Teória a metodika telesnej výchovy,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Telesná rehabilitácia,
 • minimálne 5-ročná pedagogická a vedecko-výskumná prax v danom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov v danom odbore,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • Microsoft Office - Word, Excel, Power Point, Outlook

Iné požiadavky:

 • občianska a morálna bezúhonnosť,  
 • samostatnosť, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedeckých, výskumných a publikovaných prác,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach, v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí, žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • prehľad plnenia kritérií vyplývajúcich zo „Všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovaní funkcií profesorov na FZ TnUAD“ (https://fz.tnuni.sk/uploads/media/3_FZ_001_Vseobecne_kriteria_obsadzovanie_prof_doc_FZ_TnUAD_.pdf)
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady, v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály s označením „výberové konanie“ zasielajte do 17.10.2021 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 2
911 50  Trenčín 

 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica