Výberové konanie - docent - FSEV

03.06.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania  na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje

výberové konanie na obsadenie

pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii 

docent

  v študijnom odbore  8. Ekonómia a manažment

na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov

   TnUAD v Trenčíne.

Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent  v študijnom odbore  8. Ekonómia a manažment,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • publikačná  aktivita v oblasti uvedeného  odboru,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, 
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dosiahnutých pedagogických a vedeckých hodnostiach, v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí, žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcie docent v zmysle Organizačnej smernice 3-FSEV-010 „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov  na FSEV (Organizačná smernica číslo 3-FSEV-010 je k nahliadnutiu na OPaM TnUAD),
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Do výberového konania budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia uvedené kvalifikačné predpoklady v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Uvedené materiály  s označením „výberové konanie“ zasielajte do 14.6.2021  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
oddelenie personalistiky a miezd
Študentská 2
911 50  Trenčín                          

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD v Trenčíne

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica