Výberové konanie - docent - FPT

03.06.2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v  odbore  Strojárstvo, zaradeného na Katedre numerických metód a výpočtového modelovania.

Požiadavky:

 • dosiahnutý vedecko-pedagogický titul docent  pre rozvoj strojárstva,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť v oblasti uvedeného odboru za posledných 5 rokov,
 • odborná prax vo vedecko pedagogickej oblasti min. 5 rokov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov  a docentov na Fakulte priemyselných technológií v  Púchove. Kritériá je možné nájsť na: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=374,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály s označením „ výberové konanie“ zasielajte do 11.06.2021 na adresu:
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica