Výberové konanie - docent - FPT

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

 Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vypisuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so   Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a  docentov a funkcií vedúcich zamestnancov  výberové konanie na obsadenie pracovných miest pre Fakultu priemyselných technológií v Púchove:

2 pracovné miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v študijnom odbore 36 Strojárstvo, zaradených na Katedre materiálových technológií a environmentu.

Požiadavky:

 • získaný vedecko-pedagogický titul docent v odbore materiály,
 • odborná prax vo výskume a v pedagogickej oblasti min. 5 rokov,
 • zabezpečovanie predmetov v študijnom odbore 36 Strojárstvo,
 • odborná prax so zameraním na chémiu a technológiu materiálov,
 • znalosť v oblasti fyzikálnych vlastností materiálov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností  - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • prehľad plnenia všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov  a docentov a plnenie konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.  Kritériá je možné nájsť na: https://fpt.tnuni.sk/index.php?id=374,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 11.03.2020 na adresu: 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov
s označením „ výberové konanie“ .

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.
dekanka FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica