Výberové konanie - asistent riaditeľa Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

08.02.2017

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

1   pracovné miesto -  asistent riaditeľa Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá TnUAD

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa
 • koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti priorít vedy a výskumu
 • koordinovanie celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu a vývoja a vedných prepojení na medzinárodnú vedecko – technickú spoluprácu
 • skúsenosti s administratívnymi činnosťami v akademickej sfére a znalosť relevantnej legislatívy (zákon o vysokých školách, pravidlá vedecko – výskumných agentúr))
 • plynulé ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom
 • ovládanie ďalších európskych a svetových jazykov výhodou
 • spoľahlivosť
 • organizačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie
 • flexibilita a iniciatívnosť
 • schopnosť tímovej práce

Zoznam požadovaných dokladov: 

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 20.02.2017.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica