Výberové konanie - Asistent programového manažéra

09.11.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR ”Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch”, ktorá je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 (spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja), 

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

Asistent programového manažéra Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa vysokoškolského vzdelávania.
 • Odborná prax a pôsobenie v danom odbore min. 1 rok.
 • Administratívne, organizačné a komunikačné schopnosti.
 • Pokročilá znalosť práce na PC (MS Office).
 • Základy účtovníctva, personalistiky, obchodnej agendy a komunikácie.  
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2.
 • Občianska a morálna bezúhonnosť.

Náplň práce:

 • Administratívna a organizačná podpora pre programového manažéra Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity (KC).
 • Komunikácia s firmami, členmi a klientami ohľadne ich zapojenia do aktivít KC.
 • Príprava podkladov k monitorovaniu aktivít KC.
 • Aktívna propagácia aktivít KC pre cieľové skupiny.
 • Zabezpečovanie organizačno-technickej podpory v súvislosti s aktivitami KC.
 • Spolupráca s projektovým a finančným manažérom.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1200 EUR

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis s overiteľnými referenciami,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • krátky motivačný list ohľadne svojej vízie pôsobenia v KC na danej pracovnej pozícií,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie- asistent KC“ v termíne do 20.11.2020.

Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom písomne oznámené.

doc. Ing. Jozef Habánik,
PhD. rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica