Výberové konanie - 2 pracovné miesta - Laboratórny technik Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

25.05.2017

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

2 pracovné miesta -  Laboratórny technik Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie min. I. stupňa v odbore chémia, chemická technológia, alebo príbuznom
 • prax v chemickom laboratóriu výhodou
 • anglický jazyk – stredne pokročilý
 • PC znalosti - stredne pokročilý (MS Office, internet)
 • samostatnosť, manuálna zručnosť, pozornosť, precíznosť
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • schopnosť tímovej práce
 • občianska a morálna bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o svojej spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín, s označením „výberové konanie“ v termíne do 15. 6. 2017.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica