Výberové konania - vedúci katedry - FZ

05.03.2015

Dekan Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie na obsadenie funkčného miesta  

vedúci Katedry fyzioterapie

na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady:

  • docent vo vednom odbore Ošetrovateľstvo - rehabilitácia

Ďalšie kritériá:

  • štvorročná odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti,
  • znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, zodpovednosť,
  • prehľad publikačnej činnosti za posledné 3 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedeckej hodnosti, 
  • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis  z registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do 25.03.2015 na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín   

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
dekan FZ

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica