Výberové konania - vedúci katedry - FSEV

12.05.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

  • vedúci/vedúca Katedry manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore 3.3 Ekonómia a manažment, resp.  príbuzného odboru.

Ďalšie kritériá: 

  • odborná prax v oblasti riadiacej, vedeckej a pedagogickej činnosti min. 4 roky vrátane znalosti pracovno-právnych predpisov v tejto oblasti a znalosť povinností vedúceho zamestnanca,
  • písomný návrh koncepcie rozvoja katedry,
  • prehľad publikačnej činnosti za posledné 4 roky,
  • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
  • občianska a morálna bezúhonnosť,
  • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti,
  • samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť,
  • schopnosť vysokého pracovného nasadenia.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom,  overenými kópiami dokladov o požadovanom vzdelaní a dosiahnutej odbornej praxi, ako i návrhy koncepcie rozvoja katedry zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, OPaM,  Študentská 2, 911 50 Trenčín s označením „výberové konanie“ v termíne do 29.5.2015. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne dňa 7.5.2015

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan  FSEV

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica