Výberové konania - profesor - FZ

28.02.2015

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so zásadami výberového konania TnUAD vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkčného miesta profesor

 v študijnom odbore 7.4.7 Fyzioterapia

 na Fakulte zdravotníctva  Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • získaný vedecko-pedagogický titul profesor v lekárskych vedách – chirurgia, vnútorné lekárstvo, pediatria,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskych vedách,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní  minimálne 5 rokov,
 • viacročná pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v danom alebo v príbuznom odbore,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov,
 • aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako  tri mesiace. 

     Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov.

Uvedené materiály zasielajte do troch týždňov od zverejnenia  na adresu:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta zdravotníctva
Študentská 1
911 50  Trenčín

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

Trenčín,27.2.2015

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica