Výberové konania - profesor - FPT

06.07.2015

Rektor

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu priemyselných technológií so sídlom v Púchove:

 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v študijnom odbore  5.2.26 Materiály na Katedru materiálového inžinierstva – oddelenie priemyselného dizajnu 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko – pedagogický titul profesor  v študijnom odbore 5.2.26 materiály, na ktorý sa viaže funkcia alebo príbuzný študijný odbor,
 • odborná prax vo výskume a vysokoškolskom vzdelávaní v danom odbore min. 5 rokov,
 • zodpovedajúca publikačná činnosť medzinárodného významu v oblasti uvedeného odboru za posledných 5 rokov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2015

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní - v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí (v Českej republike po roku 1992) žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon  regulovaného  povolania, zoznam vedeckých,  výskumných a  publikovaných prác,
 • zoznam vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace).

Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámené prihláseným uchádzačom v stanovenom termíne v zmysle platných predpisov. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované.

Uvedené materiály zasielajte do 23.7.2015  na adresu:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Personálne oddelenie
Ivana Krasku 491/30
020 01  Púchov

s označením „výberové konanie“. 

V Trenčíne dňa 02.07.2015

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica