Výberové konania - docent - FŠT

21.03.2014

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta špeciálnej techniky

Dekan Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania TnUAD, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta na Fakulte špeciálnej techniky, nasledovne:

 • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent na Katedre údržby techniky – v odbore 5.2.52. priemyselné inžinierstvo
 • jedno pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent na Katedre špeciálnej a mobilnej techniky – v odbore 5.2.1. strojárstvo

Požiadavky:

 • dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v príslušnom odbore,
 • osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona 131/2002 Z. z. § 75 ods. 1 – 7,
 • aktívna účasť s publikovanými príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách,
 • účasť na tvorbe učebných programov a vzdelávacích systémov,
 • samostatnosť v práci,
 • komunikatívnosť,
 • práca s počítačom,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

K prihláške treba doložiť:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overenú kópiu diplomu,
 • ďalšie doklady o vzdelaní a dosiahnutí pedagogických a vedeckých hodností,
 • zoznam publikačných prác,
 • v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace.

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom, overenými kópiami dokladov o požadovanom  vzdelaní a zoznam publikovaných prác zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Oddelenie personalistiky a miezd, Študentská 2, 911 50 Trenčín,  s označením „výberové konanie“ v termíne do 4.4.2014. Prihlášky, ktoré budú doručené po stanovenom termíne, nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

V Trenčíne, 20.3.2014

doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
dekan FŠT TnUAD

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica